Search
Close this search box.

Bekendmaking Tracébesluit A12 Maarsbergen–Veenendaal

Redactie Veenendaalnieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Veenendaal.

Aanvraag Verkeer | WegNatuur en milieu | Organisatie en beleidRuimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De ingediende aanvraag voor luidt als volgt:

Bekendmaking Tracébesluit A12 Maarsbergen–Veenendaal

De minister van Infrastructuur en Milieu maakt op grond van de Tracéwet en de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het volgende besluit is genomen voor de uitvoering van het Tracébesluit A12 Maarsbergen–Veenendaal. Hiertegen kunnen belanghebbenden van 10 februari 2012 tot en met 22 maart 2012 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Het verkeer op de A12 tussen Utrecht-Lunetten en Veenendaal staat regelmatig vast. Rijkswaterstaat gaat deze problemen aanpakken door plusstroken en extra rijstroken aan te leggen. De verbreding van de A12 Utrecht-Lunetten–Veenendaal is opgesplitst in 2 trajecten, waarvoor 2 verschillende besluitvormingsprocedures zijn doorlopen. Voor het traject Utrecht–Maarsbergen is de Spoedwet wegverbreding gevolgd, op 25 augustus 2010 is het Wegaanpassingsbesluit onherroepelijk geworden. Voor de A12 tussen Maarsbergen en Veenendaal is op 30 maart 2011 het Tracébesluit onherroepelijk geworden. Voor de uitvoering van het Tracébesluit A12 Maarsbergen–Veenendaal is het volgende besluit genomen: 1. besluit van het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude tot verlening van een omgevingsvergunning voor het verbreden van de duiker onder de A12, over het Valleikanaal te Renswoude. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit. Het besluit maakt deel uit van het cluster 18 behorende bij het Tracébesluit A12 Maarsbergen–Veenendaal en is vastgesteld overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 4 Tracéwet juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Een cluster is een groep vergunningen die tegelijkertijd worden aangevraagd en eenzelfde procedure doorlopen. Het besluit ligt van 9 februari 2012 tot en met 22 maart 2012 ter inzage op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur in het gemeentehuis, Dorpsstraat 4 in Renswoude. Wilt u buiten de reguliere openingstijden en buiten bovengenoemde periode de stukken inzien, dan kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken. Belanghebbenden kunnen van 10 februari 2012 tot en met 22 maart 2012 beroep instellen bij: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus 20019, 2500 EA Den Haag Het ondertekende beroepschrift dient ten minste te bevatten: – uw naam en adres; – de dagtekening; – een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; – een opgave van redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen. Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat alle beroepsgronden binnen de beroepstermijn bekend moeten zijn. Het is niet toegestaan buiten de termijn nog (aanvullende) beroepsgronden aan te voeren. Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Voor particulieren is dit vastgesteld op € 150,– en voor niet-natuurlijke personen op € 298,–. Over de wijze waarop en binnen welke termijn u dit dient te betalen, krijgt u, na indiening van het beroep, bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld inhoudende een schorsing van het besluit. Het verzoek tot een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd. Voor nadere informatie over het besluit kunt u zich wenden tot de heer J. van Dijk van Omgevingsbeheer van de gemeente Renswoude, telefoon 0318-57 81 59.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen veenendaal
  2. Verkeer | WegNatuur en milieu | Organisatie en beleidRuimte en infrastructuur | Organisatie en beleid