Search
Close this search box.

Kennisgeving Tracébesluit A12 Maarsbergen–Veenendaal

Redactie Veenendaalnieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Veenendaal.

Aanvraag Verkeer | WegRuimte en infrastructuur | Organisatie en beleidNatuur en milieu | Organisatie en beleid

De ingediende aanvraag voor luidt als volgt:

Kennisgeving Tracébesluit A12 Maarsbergen–Veenendaal

De minister van Infrastructuur en Milieu maakt op grond van de Tracéwet en de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de volgende ontwerpbesluiten zijn genomen voor de uitvoering van het Tracébesluit A12 Maarsbergen–Veenendaal. Hierop kan eenieder van 6 april 2012 tot en met 17 mei 2012 een zienswijze geven. Het verkeer op de A12 tussen Utrecht-Lunetten en Veenendaal staat regelmatig vast. Rijkswaterstaat pakt deze problemen aan door plusstroken en extra rijstroken aan te leggen. De verbreding van de A12 Utrecht-Lunetten–Veenendaal is opgesplitst in 2 trajecten, waarvoor 2 verschillende besluitvormingsprocedures zijn doorlopen. Voor het traject Utrecht–Maarsbergen is de Spoedwet wegverbreding gevolgd, op 25 april 2010 is het Wegaanpassingsbesluit onherroepelijk geworden. Voor de A12 tussen Maarsbergen en Veenendaal is op 30 maart 2011 het Tracébesluit onherroepelijk geworden. Voor de uitvoering van het Tracébesluit A12 Maarsbergen–Veenendaal zijn de volgende ontwerpbesluiten (ontwerpvergunningen) genomen: 1. ontwerpbesluit van het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal tot verlening van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een duiker in de Zijdewetering, ter plaatse van de Nieuweweg-Noord te Veenendaal; 2. ontwerpbesluit van het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal tot verlening van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een geluidsscherm langs de toekomstige toerit naar de A12, ter hoogte van de Zijdewetering te Veenendaal. De ontwerpbesluiten zijn onderdeel van cluster 15, overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 4 Tracéwet juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Een cluster is een groep vergunningaanvragen die tegelijk en in dezelfde proceduretijd wordt behandeld. De ontwerpbesluiten 1 en 2 liggen van 6 april 2012 tot en met 17 mei 2012 ter inzage op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 13.00 uur en op donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur in het Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Veenendaal. Wilt u buiten de reguliere openingstijden en buiten bovengenoemde periode de stukken inzien, dan kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken. Van 6 april 2012 tot en met 17 mei 2012 kan eenieder op de ontwerpbesluiten 1 en 2 een zienswijze geven. Degene die schriftelijk een zienswijze geeft, kan verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Het verzoek daartoe dient schriftelijk tegelijkertijd met de zienswijzen bij de Gemeente Veenendaal te worden ingediend. Zienswijzen op de ontwerpbesluiten kunnen worden ingediend bij het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal, Postbus 1100, 3900 BC Veenendaal. Binnen de genoemde termijn kan ook worden verzocht tot het mondeling geven van zienswijzen op de bovengenoemde ontwerpbesluiten. Voor nadere informatie over ontwerpbesluit 1 en 2 kunt u zich wenden tot de mevrouw C. van Doorn, van de gemeente Veenendaal, telefoon 0318-53 86 77.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen veenendaal
  2. Verkeer | WegRuimte en infrastructuur | Organisatie en beleidNatuur en milieu | Organisatie en beleid